Nieuws

Nieuws

Informatie betreffende het coronavirus (COVID-19)

01 april 2020

UPDATE 01-04-2020

Na de persconferentie van 31-03-2020 is er wellicht wederom onduidelijkheid ontstaan. Wij willen nogmaals benadrukken dat de recreatieparken en campings "gewoon" hun deuren mogen openen onder strikte voorwaarden. De opgelegde voorwaarden zijn wel aangescherpt met het volgende: "Gemeenschappelijke was- toilet en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken worden gesloten" Het volledige bericht kunt u teruglezen op de website van de rijksoverheid.

Deze extra opgelegde voorwaarden zijn voor ons een bevestiging dat wij op 31-03-2020 reeds het juiste besluit hebben genomen om de camping niet te openen. Wij verschuiven nu wel de openingsdatum op zijn vroegst naar 29 april 2020.

Gezien alle omstandigheden en voortschrijdend inzicht houden wij er rekening mee dat er één week voor deze datum nieuwe aanvullende maatregelen komen en eventuele openingsdata.

UPDATE 31-03-2020

De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat de camping onder strikte voorwaarden op 3 april 2020 mag openen. Echter omdat wij niet achter dit advies staan hebben wij zelf besloten om met het oog op de gezondheid van onze gasten en personeel de keuze te maken om de opening uit te stellen tot minimaal 17 april 2020.

Brancheorganisatie HISWA-RECRON is met MEZK (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en ACM (Autoriteit Consument en Markt) in overleg om coulanceregelingen landelijk vorm te geven. Hierover nemen wij persoonlijk met de belanghebbende contact over op zodra hier meer bekend over is. De komende dagen en weken zullen wij eventuele aanvullende maatregelen die vanuit de regering worden opgelegd nog verder verwerken en uitwerken in onze plannen en deze communiceren op de website en op social media.

Wij willen jullie uitdrukkelijk vragen om niet te bellen, e-mailen of chatten met ons op dit moment. Wij nemen zelf deze week met alle betrokkenen contact op om alles door te spreken. 

UPDATE 24-03-2020

Op maandagavond 23 maart 2020 zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd om het coronavirus tegen te gaan. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus COVID-19 krijgen wij veel vragen over de maatregelen die worden genomen op ons park en of ons park wel open gaat op 3 april a.s.

Hierbij willen wij u laten weten dat wij de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en onze branchevereniging HISWA-RECRON opvolgen, maar dat we momenteel nog wachten op informatie betreffende de gevolgen die het coronavirus wellicht kan hebben voor de opening van ons park op 3 april. Ook na de persconferentie van 23 maart is het dus nog steeds onbekend of we open kunnen gaan.

De gezondheid van onze medewerkers en onze gasten staat in ieder geval voorop. Wij nemen voor nu daarom de volgende maatregelen die opgelegd zijn door de Rijksoverheid en in ieder geval gelden tot en met 6 april: restaurant, zwembad en golfbaan blijven voorlopig gesloten.

Uiteraard houden wij alle ontwikkelingen rondom het virus nauwlettend in de gaten. Houd onze website en social media in de gaten voor de meest actuele informatie omtrent het coronavirus en de maatregelen op ons park.

Zodra we meer informatie hebben, dan laten we dit aan onze gasten weten. Als er iets wijzigt aan je reservering dan ontvang je hierover persoonlijk bericht. In de tussentijd verwijzen we u voor de meest voorkomende vragen en antwoorden naar de volgende websites:

HISWA-RECRON (onze branchevereniging, voor vragen over uw boeking en eventuele annuleringsgevolgen): https://www.hiswarecron.nl/actueel/corona-helpdesk/meest-gestelde-vragen

Rijksoverheid (informatie over het virus en opgelegde maatregelen): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

De gevolgen van dit virus treffen ons allemaal. Wij hopen op je begrip en medewerking!

Informationen zum Coronavirus (COVID-19)

UPDATE 01-04-2020

Nach der Pressekonferenz vom 31.03.2020 ist möglicherweise erneut Unsicherheit aufgetreten. Wir möchten noch einmal betonen, dass Erholungsparks und Campingplätze unter strengen Bedingungen ihre Türen öffnen können. Die auferlegten Bedingungen wurden wie folgt verschärft: "Gemeinsame Waschräume und Duscheinrichtungen auf Campingplätzen und Ferienparks werden geschlossen." Den vollständigen Bericht finden Sie auf der Website der nationalen Regierung.

Diese zusätzlichen Auflagen bestätigen uns, dass wir bereits am 31.03.2020 die richtige Entscheidung getroffen haben, den Campingplatz nicht zu eröffnen. Wir verschieben jetzt den Eröffnungstermin frühestens auf den 29. April 2020.

In Anbetracht aller Umstände und fortschreitender Erkenntnisse berücksichtigen wir, dass es eine Woche vor diesem Datum neue zusätzliche Maßnahmen und mögliche Eröffnungstermine geben wird.

UPDATE 31-03-2020

In den letzten Tagen wurde deutlich, dass der Campingplatz am 3. April 2020 unter strengen Bedingungen eröffnet werden kann. Da wir diesen Rat jedoch nicht unterstützen, haben wir beschlossen, die Eröffnung im Hinblick auf die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter auf mindestens den 17. April 2020 zu verschieben.

Der Handelsverband HISWA-RECRON konsultiert in Absprache mit MEZK (Ministerium für Wirtschaft und Klima) und ACM (Behörde für Verbraucher und Märkte) die Umsetzung nationaler Entschädigungssysteme. Wir werden die Interessenten diesbezüglich persönlich kontaktieren, sobald mehr bekannt ist. In den kommenden Tagen und Wochen werden wir zusätzliche Maßnahmen der Regierung ergreifen Weiterverarbeitung und Ausarbeitung unserer Pläne und Kommunikation dieser auf der Website und in den sozialen Medien.

Wir bitten Sie ausdrücklich, zu diesem Zeitpunkt nicht anzurufen, eine E-Mail zu senden oder mit uns zu chatten. Wir werden diese Woche alle Beteiligten kontaktieren, um alles zu besprechen.

UPDATE 24-03-2020

Am Montagabend, dem 23. März 2020, wurden neue Maßnahmen bezüglich des Coronavirus angekündigt. Aufgrund des Ausbruchs des neuen Coronavirus COVID-19 erhalten wir viele Fragen zu den in unserem Park ergriffenen Maßnahmen und zur Eröffnung unseres Parks am 3. April.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir den Richtlinien des RIVM, der nationalen Regierung und unseres Branchenverbandes HISWA-RECRON folgen, aber derzeit noch auf Informationen über die Folgen des Coronavirus für die Eröffnung unseres Parks am 3. April warten. Even after the press conference of March 23, it is still unknown whether we can open.

In jedem Fall ist die Gesundheit unserer Mitarbeiter und unserer Gäste von größter Bedeutung. Wir ergreifen daher vorerst folgende Maßnahmen der nationalen Regierung, die auf jeden Fall bis zum 6. April gelten: Restaurant, Schwimmbad und Golfplatz bleiben vorerst geschlossen.

Natürlich beobachten wir alle Entwicklungen rund um das Virus genau. Auf unserer Website und in den sozialen Medien finden Sie die aktuellsten Informationen zum Koronavirus und zu den Maßnahmen in unserem Park.

Sobald wir weitere Informationen haben, werden wir unsere Gäste informieren. Wenn sich etwas an Ihrer Reservierung ändert, erhalten Sie eine persönliche Nachricht. In der Zwischenzeit finden Sie die häufigsten Fragen und Antworten auf den folgenden Websites:

HISWA-RECRON (unser Fachverband, bei Fragen zu Ihrer Buchung und möglichen Stornierungsfolgen): https://www.hiswarecron.nl/actueel/corona-helpdesk/meest-gestelde-vragen

Nationale Regierung (Informationen über das Virus und auferlegte Maßnahmen): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Die Folgen dieses Virus betreffen uns alle. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit!


Information regarding the coronavirus (COVID-19)

UPDATE 01-04-2020

After the press conference of 31-03-2020, uncertainty may again have arisen. We would like to emphasize once again that recreation parks and campsites can open their doors under strict conditions. The imposed conditions have been tightened up with the following: "Shared washroom and shower facilities at campsites and holiday parks will be closed." You can read the full report on the website of the national government.

These additional imposed conditions confirm to us that on 31-03-2020 we have already made the right decision not to open the campsite. We are now shifting the opening date to April 29, 2020 at the earliest.

In view of all circumstances and progressive insight, we take into account that there will be new additional measures and possible opening dates one week before this date.

UPDATE 31-03-2020

In recent days it has become clear that the campsite can open under strict conditions on April 3, 2020. However, because we do not support this advice, we have decided to postpone the opening until at least 17 April 2020 with a view to the health of our guests and staff.

The HISWA-RECRON trade association is in consultation with MEZK (Ministry of Economic Affairs and Climate) and ACM (Authority for Consumers and Markets) to implement national compensation schemes. We will personally contact the interested parties about this as soon as more is known. In the coming days and weeks, we will take additional measures imposed by the government further processing and elaborating in our plans and communicating these on the website and on social media.

We expressly ask you not to call, email or chat with us at this time. We will contact everyone involved this week to discuss everything.

UPDATE 24-03-2020

On Monday evening, March 23, 2020, new measures were announced regarding the corona virus. Due to the outbreak of the new coronavirus COVID-19, we get a lot of questions about the measures taken at our park and whether our park will open on April 3.

We would like to inform you that we are following the guidelines of the RIVM, the national government and our industry association HISWA-RECRON, but that we are currently still waiting for information regarding the consequences that the corona virus may have for the opening of our park on 3 April. Auch nach der Pressekonferenz vom 23. März ist noch nicht bekannt, ob wir eröffnen können.

In any case, the health of our employees and our guests is paramount. For now, we are therefore taking the following measures imposed by the national government and which will in any case apply until 6 April: restaurant, swimming pool and golf course will remain closed for the time being.

Of course we keep a close eye on all developments surrounding the virus. Keep an eye on our website and social media for the most up-to-date information about the corona virus and the measures at our park.

As soon as we have more information, we will let our guests know. If something changes to your reservation, you will receive a personal message. In the meantime, for the most common questions and answers, please refer to the following websites:

HISWA-RECRON (our trade association, for questions about your booking and possible cancellation consequences): https://www.hiswarecron.nl/actueel/corona-helpdesk/meest-gestelde-vragen

National government (information about the virus and imposed measures): https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

The consequences of this virus affect us all. We hope for your understanding and cooperation!


Even geduld alstublieftEven geduld alstublieft