Algemene voorwaarden annuleringsgarantie

Algemene voorwaarden annuleringsgarantie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERINGSGARANTIE

Download hier onze algemene voorwaarden annuleringsgarantie als PDF bestand

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gegarandeerd zijn de huurder en zijn reisgenoten, hierna genoemde gast(en), tot ten hoogste het overeengekomen bedrag - zoals vermeld op het reserveringsformulier/factuur - in geval van:

A Annulering tot en met de ingangsdatum huur:
De aan verhuurder verschuldigde annuleringskosten, omvattende de gestorte inschrijfgelden, de geheel of gedeeltelijke betaalde huursom en/of eventuele overboekingskosten.

B Afbreking met voortijdige terugkeer:
Een pro-rata vergoeding over de huursom voor elke wegens voortijdige terugkeer niet-genoten reisdag tot ten hoogste veertig dagen.

ARTIKEL 1 | DEKKING

1.1 Annulering
Recht op vergoeding van annuleringskosten als hierboven vermeld bestaat uitsluitend, indien de huurovereenkomst moet worden geannuleerd ten gevolge van een van de volgende onzekere gebeurtenissen:

1.1.1 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel van de aangemelde gast(en);

1.1.2 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel van niet meereizende huisgenoten of familieleden van de gast(en) in de eerste of tweede graad;

1.1.3 Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan;

1.1.4 (Verergering van een bestaande) ziekte of ongeval letsel van een familielid in de 1e graad, die daardoor dringend zorg nodig heeft van verzekerde en niemand anders dan verzekerde deze zorg kan verlenen;
1.1.5 Zwangerschap van verzekerde of partner;

1.1.6 Een van belang zijnde zaakschade aan woning of het bedrijf waar deze werkzaam is door brand, explosie, blikseminslag, inbraak, storm of overstroming, welke de aanwezigheid van de gast(en) ten tijde van de verblijfsperiode dringend nodig maakt;

1.1.7 Onvrijwillige werkloosheid van de gast(en) na een vast dienstverband als gevolg van gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf, alsmede ontslag als gevolg van interne reorganisatie;

1.1.8 Na werkloosheid van verzekerde, waarvoor een uitkering werd genoten, aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor een onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van de geboekte verblijfsperiode nodig maakt;

1.1.9 Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.

1.1.10 Het uitvallen van het door de gast(en) voor de reis te gebruiken privé-vervoermiddel of caravan (max. 8 jaar oud) door diefstal, brand, explosie of enig van buiten komend onheil binnen 30 dagen voor de voorgenomen aankomstdatum op plaats van bestemming. Pech, mechanische storingen en dergelijke vallen hier niet onder;

1.1.11 Het door de gast(en) onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van de geboekte verblijfsperiode.

1.2 Afbreking
Recht op vergoeding wegens het afbreken als bovenstaand vermeld, bestaat uitsluitend indien:

1.2.1 Het verblijf voortijdig wordt afgebroken als gevolg van een van de gebeurtenissen die in artikel 1.1 staan vermeld;

1.2.2 Als gevolg van ernstige beschadiging van het gehuurde geen gebruik meer kan worden gemaakt.
Onder pro-rata vergoeding wordt verstaan een vergoeding van het aantal niet-genoten dagen tot het aantal dagen van de huur. In geval van afbreking dient de plaats/accommodatie leeg opgeleverd te worden en dient de receptie van het park daarvan direct in kennis te worden gesteld. De kosten van eventuele extra’s zoals linnenpakketten en overige toeslagen worden ingeval van voortijdig afbreken van het verblijf niet vergoed.

ARTIKEL 2 | GEZINSCLAUSULE

Indien een gast recht heeft op vergoeding wegens annulering of afbreking, geldt dat alleen voor zijn eigen gezin. Buiten dit gezinsverband wonende gast(en) worden geacht elk tot afzonderlijk gezin te behoren. Bij een annulering door meerdere gasten, wordt de te verlenen vergoeding verdeeld over alle betreffende gasten, naar verhouding van ieders aandeel in het deelgenomen bedrag.

ARTIKEL 3 | OVEREENGEKOMEN HUURSOM, GELDIG-HEID VAN DE GARANTIE EN PREMIERESTITUTIE

Het gegarandeerde bedrag (huursom) dient te worden gesteld op de volle prijs van het huurarrangement. De garantie begint na betaling en eindigt op de op het reserveringformulier/ factuur aangegeven afloopdatum van het huurarrangement. De annuleringsgarantie is slechts geldig, indien deze tegelijk met het boeken wordt afgesloten. Reeds betaalde premies voor ongeldige garanties worden op verzoek volledig gerestitueerd. Overigens wordt geen restitutie van betaalde premie verleend, anders dan bij annulering van de huurovereenkomst door de verhuurder.

ARTIKEL 4 | UITSLUITINGEN

4.1 Geen uitkering wordt verleend als verzekerde of belanghebbende:

4.1.1 een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven;

4.1.2 een of meer polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van De Achterste Hoef heeft benadeeld. Tevens komt elk recht op uitkering te vervallen, als verzekerde of belanghebbende de onder artikel 5 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet De Achterste Hoef te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

4.2 Geen uitkering wordt verleend voor een claim als gevolg van een gebeurtenis:

4.2.1 welke rechtstreeks of onmiddellijk verband houdt met of veroorzaakt wordt door oorlog en/of burgeroorlog ter plaatse, tenzij die recht op uitkering heeft, bewijst dat de schade hiermee geen verband houdt;

4.2 welke rechtstreeks of onmiddellijk verband houdt met of veroorzaakt is door het door de gast(en) deelnemen aan of willens en wetens bijwonen van een kaping, staking, oproer, opstand of terreurdaad;

4.3 ontstaan of mogelijk geworden door opzet, al dan niet beweuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld;

4.4 bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of poging daartoe;

4.5 veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan.

ARTIKEL 5 | VERPLICHTING VAN DE GAST(EN)

De gast(en)- dan wel belanghebbende bij deze garantie - is/zijn verplicht onmiddellijk doch uiterlijk binnen drie maal 24 uur (zon- en feestdagen niet meegerekend) de verhuurder in kennis te stellen van omstandigheden, welke zouden kunnen leiden tot een aanspraak op een vergoeding uit hoofde van de overeenkomst. Tevens is/zijn de gast(en) verplicht alle medewerking te verlenen en De Achterste Hoef van alle zaken naar waarheid op de hoogte te brengen. Het recht op vergoeding vervalt indien een gast nalatig is de vervulling van enige op hem rustende verplichting. Bij vergoeding van de annuleringskosten vindt geen restitutie plaats van de premie van de annuleringsgarantie. Voorts is er een eigen risico van € 12,50 per gebeurtenis van toepassing. Het gehuurde wordt direct na telefonische opdracht hiertoe geannuleerd. Herroeping is dan niet meer mogelijk.

Download hier onze algemene voorwaarden annuleringsgarantie als PDF bestand´╗┐

Even geduld alstublieftEven geduld alstublieft